Skip to main content

Opvoedingsproject

Onze school ‘VLEK’ maakt deel uit van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen én is congregationeel verbonden. Het is de congregatie Zusters Kindsheid Jesu die onze basisschool heeft opgericht. VLEK is een partnerschool van het Organisatienetwerk Zusters Kindsheid Jesu. Daarom is onze missie en visie geïnspireerd op de accenten die de zusters en hun stichter Peter Jozef Triest belangrijk vinden.

Missie

Wij benaderen elk kind en elke mens als een uniek persoon die waardevol is in Gods ogen en dus een gelijkwaardige benadering verdient.
We richten ons in deze benadering vooral naar de meest kwetsbare kinderen en mensen.

Visie

Wij omschrijven onze missie verder uit in een visie over de school die we willen zijn. Deze visie bestaat uit 5 pijlers.

1. Een school waar men thuiskomt

We streven naar een school waar ieder kind én iedere medewerker in een warm nest thuiskomt.
Een kind kan zich maar goed ontwikkelen in een schoolomgeving waar het zich veilig voelt.
In onze school krijgt elk kind de kans zichzelf te leren kennen: te weten wie je bent en wat je nodig hebt om je goed te voelen. Pas dan kunnen de kinderen een positief en realistisch zelfbeeld en een positief zelfwaarde gevoel ontwikkelen. Ze leren er hun eigen sterke kanten en talenten te ontdekken, weten wat ze goed en weten wat ze minder kunnen. Op die manier kunnen ze het nodige zelfvertrouwen opbouwen.

2. Een lerende en innovatieve school

We vertrekken vanuit de leefwereld en de belangstelling van de kinderen om op alle domeinen zo breed mogelijk ontwikkelingskansen te bieden. We streven naar gelijkwaardigheid in de ontwikkeling van hoofd (weten), hart (zijn - voelen) en handen (doen).

Kinderen worden gestimuleerd hun leerproces zelf in handen te nemen en verantwoordelijkheid op te nemen voor de eigen resultaten. Ze leren keuzes te maken en om te gaan met de gevolgen van hun keuzes.

Het leren in allerlei vormen is een uitgangspunt van onze school. Daarbij zijn creativiteit en vernieuwend werken belangrijk: creatief omgaan met het onbekende, met problemen, met alledaagse dingen… Dit alles maakt het leven zoveel rijker.
Onze school wil groeien naar een krachtige leeromgeving. Dit betekent een verscheidenheid aan didactische werkvormen, allerlei hulpmiddelen, wisselende groepsindelingen. Delen van kennis en informatie én omgaan met reflectie en innovatie zijn de uitgangspunten.

3. Een school ingebed binnen de sociale en geografische context

We willen onze school uitbouwen tot een brede school. Wij zetten in op maximale ontplooiingskansen voor kinderen en jongeren van o tot 18 jaar. De uitbouw van een structurele en duurzame samenwerking tussen partners uit diverse maatschappelijke sectoren vinden we noodzakelijk. Door een samenwerking aan te gaan met andere actoren in de buurt, creëren we een krachtige leeromgeving binnen én buiten de school.

4. Een school met een integrale zorg

Gelijke onderwijskansen bieden aan alle kinderen staat hoog in het vaandel van onze school. Elk kind telt. De basishouding van elke leerkracht is dan ook: hoe kan ik ervoor zorgen dat alle kinderen in mijn leefgroep maximaal zichzelf en hun talenten kunnen ontwikkelen?
Vanuit onze visie dat elk kind een waardevol individu is, met talenten en noden, gaan wij het engagement aan om extra zorg te besteden aan alle leerlingen.
Onze keuze voor een ‘integrale’ zorg betekent ook dat wij bereid zijn om inspanningen te leveren om kinderen met leer – en ontwikkelingsstoornissen zo goed mogelijk op te vangen, hen te integreren en zo veel mogelijk een onderwijs aan te bieden volgens hun noden en mogelijkheden.
Vermits wij aannemen dat kinderen mogen verschillen, aanvaarden we ook dat zowel het leertraject als het begin – en eindpunt mogen verschillen. Niet alle kinderen kunnen op hetzelfde moment dezelfde leerstof aan. Soms is verrijking, soms is remediëring of differentiatie noodzakelijk. Dat houdt in dat niet alle kinderen op dezelfde wijze worden geëvalueerd.
5. Een school die de ontwikkeling van de kinderen versterkt via intense samenwerking met de ouders
We vinden het belangrijk om alle ouders bij de ontwikkeling van hun kinderen te betrekken. Ouderbetrokkenheid is een belangrijk punt. Thuis, school én de brede omgeving willen wij op elkaar afstemmen. We vragen hiervoor een specifiek engagement van alle ouders wanneer ze hun kind inschrijven in onze school.