Opvoedingsproject

WERKEN AAN MENSWORDING

In onze school willen wij aan uw kind(eren) kwaliteitsonderwijs én een goede opvoeding aanbieden. Samen met het hele schoolteam, willen wij uw kind(eren) helpen opgroeien tot volwassenen met zin voor waarden en met bereidheid tot eerlijke inzet en engagement. De stichter van onze congregatie "Zusters Kindsheid Jesus", wijlen kanunnik TRIEST, stelde volgende doelen voorop:

ZORG VOOR KWALITEITSONDERWIJS

Maximale ontplooiingskansen voor elk kind! Als school streven wij ernaar om de kwaliteit van ons onderwijs hoog te houden en steeds te verbeteren. Dit betekent voor ons dat wij aan elk kind maximale ontplooiingskansen geven en dit zowel op het vlak van zijn lichaam, verstand en gevoel als op sociaal vlak, op het vlak van waardenbeleving en religie.

RESPECT VOOR EN AANVAARDING VAN IEDER KIND!

Ieder kind is uniek. Onze school respecteert en aanvaardt dit. Daarom trachten wij rekening te houden met de belevingswereld, de gevoelens, de mogelijkheden en het tempo van elk kind. We wensen aan elk kind een vorming te geven aangepast aan zijn mogelijkheden.

AANDACHT VOOR DE CHRISTELIJKE ZINGEVING EN BELEVING.

Wij willen de kinderen zowel tijdens de godsdienstmomenten als in andere activiteiten laten kennis maken met de persoon, het leven en de leer van Jezus Christus. Als katholieke school willen wij onze kinderen helpen om te groeien tot christelijke jongeren. Onze school wil mensen vormen die in onze samenleving gestalte durven geven aan hun christen-zijn; die in dialoog kunnen treden en kunnen samenwerken met personen en groepen met een andere levensbeschouwing.

EEN DYNAMISCHE, VOORUITSTREVENDE SCHOOL.

De uitbouw, verbeteringen en vernieuwingen zijn primaire accenten in de verdere ontwikkeling van onze school. Een goede schoolwerking, waarin iedereen zijn steentje ten volle bijdraagt, zorgt voor een sterke werkbasis. Nascholingen, persoonlijke opdrachten en verdieping in de leerstof, is een belangrijk gegeven.

EEN HECHTE SCHOOL - EN KLASGEMEENSCHAP GEINTEGREERD IN DE PAROCHIEGEMEENSCHAP!

De verbondenheid in onze school willen wij beklemtonen door iedereen te betrekken bij het scheppen van een hartelijk leefklimaat, waarin iedereen zich geborgen weet, zich thuis voelt en waar iedereen gehoord en beluisterd wordt. We wensen dat het contact tussen ouders en school systematisch wordt uitgebouwd via persoonlijke contacten, onthaalavonden, vriendenkring, schoolraad, CLB, inspectie en Schoolbestuur. De school houdt nauw contact met de parochie en de parochiepriester.

 

Dit opvoedingsproject omhelst ons totale handelen binnen de school. Het is een richtpunt in de ontplooiing van ieder kind.