CLB

Vrij CLB staat voor "Vrij Centrum voor leerlingbegeleiding". Het CLB voor onze school is gevestigd in de Dijkstraat 43 te 9200 Dendermonde (telefoon 052/21.52.53). Het is een campus van het VCLB Waas en Dender.

Onze CLB-begeleiders:

 • Mevrouw Ann Baert, pedagoge
 • Mevrouw Lieve Jacobs, sociaal assistente
 • Mevrouw Natacha Brzozowski, verpleegster

De begeleiding van de leerlingen door het Centrum voor Leerlingenbegeleiding situeert zich binnen 4 begeleidingsdomeinen. De inhoud van deze domeinen beschrijven wij hierna bondig.

Leren en studeren

Het begeleidingsdomein "leren en studeren" heeft tot doel hulp te bieden bij de optimalisering van het leren door:

 • de medewerking aan de realisatie van gunstige leercondities in school, gezin en bij de leerling zelf
 • de diagnostische hulpverlening bij leerproblemen
 • daar waar nodig begeleide verwijzing naar gespecialiseerde hulpverleners; de nazorg en coördinatie ervan

Voorbeelden:

 • de opsporing en de daarbij aansluitende hulp aan kinderen met rekenproblemen
 • de diagnostische vaardigheden van leerkrachten op het terrein van leermoeilijkheden

Onderwijsloopbaan

Dit heeft tot doel de leerlingen te begeleiden in de uitbouw van een goede schoolloopbaan. Hierin zijn 4 aspecten te onderscheiden:

 • studie- en beroepskeuzebegeleiding in een later stadium
 • begeleiding tijdens de loopbaan
 • een goede afstemmingszorg tussen school en gezin
 • ondersteuning van de ontwikkeling tot persoonlijke verantwoordelijkheid

Voorbeelden:

 • overgang kleuter-lager
 • informatie over het Vlaamse onderwijsaanbod
 • overgang basis-secundair

Preventieve gezondheidszorg

De begeleiding hiervan bestaat uit volgende aspecten:

 • mogelijke ziekten voorkomen, opsporen en onderzoeken
 • het gezond gedrag van kinderen bevorderen
 • bijdragen aan een fysische en sociale omgeving die de gezondheid en gezond gedrag beveiligt

Voorbeelden:

 • controle EHBO-kast
 • geïntegreerde aanpak van onderwijs en opvoeding i.v.m. voeding
 • projecten over gezond gedrag

Psychisch en sociaal functioneren

Leerlingen helpen een adequaat sociaal-emotioneel gedrag te verwerven door:

 • risicogedrag, sociale uitsluiting of emotionele problemen die de ontwikkeling en het welbevinden hnderen, samen met de school te helpen voorkomen
 • de realisatie van een eerste opvang bij dergelijke problemen
 • daar waar nodig een begeleide verwijzing naar gespecialiseerde hulpverleners, de nazorg en coördinatie ervan

Voorbeelden:

 • leerlingen met psychosociale problemen en hun verwijzing naar begeleidingsdiensten uit de welzijnssector
 • tips aan ouders

Individuele onderzoekingen in het CLB-centrum

 • het tweede jaar kleuteronderwijs
 • het eerste leerjaar lager onderwijs
 • het vijfde leerjaar van het lager onderwijs

Gerichte individuele consulten die plaats vinden op de school

 • het eerste jaar kleuteronderwijs op voorwaarde dat de te onderzoeken kleuter vóór 1 januari van het betrokken schooljaar drie jaar geworden is
 • het derde jaar lager onderwijs
 • seksuele voorlichting voor het 6de jaar lager onderwijs

Eén van de drie genoemde CLB-verantwoordelijken van onze school zal op bepaalde tijdstippen op de school aanwezig zijn. Hiervan worden de ouders ten gepaste tijde op de hoogte gebracht via de maandkalender.

Bezoek de website: http://www.vclbwaasdender.be/